Komise vyzývá ČESKO, aby zlepšilo nakládání s odpady na skládkách

Komise vyzývá Česko (INFR(2022)2017), aby splnilo své povinnosti vyplývající ze směrnice o skládkách odpadů (směrnice 1999/31/ES) a z rámcové směrnice o odpadech (směrnice 2008/98/ES). Směrnice o skládkách odpadů obsahuje normy, které mají zamezit nepříznivým účinkům skládek odpadů na lidské zdraví a znečišťování vod, půdy a ovzduší. Zelená dohoda pro Evropu a Akční plán pro nulové znečištění stanovily cíl nulového znečištění v EU, což je prospěšné pro veřejné zdraví, životní prostředí a klimatickou neutralitu. Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku z 15. října 2014 rozhodl, že s odpady musí být před skládkováním nakládáno co nejvhodnějším způsobem, aby se co nejvíce omezily negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. V návaznosti na toto rozhodnutí zahájila Komise v roce 2015 studii, jež měla vyhodnotit skládkování nezpracovaného komunálního odpadu v členských státech.

V Česku studie odhalila nedostatky na všech pěti navštívených skládkách. Odpad je v Česku skládkován bez náležitého zpracování, protože se neprovádí třídění různých složek odpadu a stabilizace organického odpadu. Česko navíc ve svých vnitrostátních právních předpisech správně neprovedlo povinnost předúpravy odpadu před skládkováním.

Komise proto Česku zasílá výzvu. To má nyní dva měsíce na to, aby na ni odpovědělo a nedostatky, na které Komise poukázala, vyřešilo. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

Česká republika má termín pro  reakci  do  6. června 2022. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.