Školení pro  nakládání  s kovovými  odpady

Jste provozovatelem  zařízení,  kde dochází  k  výkupu  kovových  odpadů? Pak máte povinnost stanovenou  § 19 odst4 písm b) zákona o  odpadech (541/2020 Sb.)  každoročně proškolit všechny pracovníky, kteří vykonávají obsluhu zařízení, pro získání potřebných znalostí, dovedností a postupů pro plnění povinností při přebírání odpadů stanovených zákonem o odpadech a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech  nakládání  s odpady.

Toto  odborné  školení  pro  Vás může zajistit SPDS.  Vám  se zjednoduší  administrativa a získáte jistotu,  že zaměstnanci  budou  proškolenií  v zákonném  rozsahu.  Každý  ze zaměstnanců,  který  se zúčastní  školení,  získá  certifikát o  proškolení a každý  provozovatel  získá  písemný  záznam o provedeném  školení zaměstnanců a kopie certifikátů  zaměstnaců. 

Školení  může proběhnout individuálně  - pro  jednotlivého  provozovatele zařízení.  Druhou  možností  je přihlásit své  zaměstnance do  on-line školení,  která  probíhají  každé  první  úterý  v měsíci. Můžete tak  přihlásit  ke školení  své  zaměstnance postupně,  s minimálními  dopady na provoz vaší  sběrny. 

Obsah  školení pro  nakládání  s kovovými  odpady:

1) problematika sběru odpadů a sběru  vybraných  kovových  odpadů

2) evidence osob (evidované údaje o  těchto  osobách) předávajících  do  zařízení vybrané  kovové  odpady; nahlížení  do  průkazu  totožnosti  fyzické  osoby (druhy průkazů)

3) pravidla poskytování úplaty za předané vybrané  kovové  odpady,  evidence plateb

4) případy,  kdy nesmí  být  poskytnuta úplata za předané vybrané  kovové  odpady

5) evidence přijatých  vybraných  kovových  odpadů, 

6) stručný  popis předmětů  s povahou strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla nebo pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí a zákaz jejich rozebírání, jinak pozměňování nebo předávání dalším osobám po  dobu  min. 48 od jejich  převzetí

7) kamerový  systém (rozsah sledování, technické požadavky na kamerový systém a požadavky na uchování záznamu).

Termíny on-line školení 

měsíc květen červen září říjen listopad prosinec
datum 3.5.2022 7.6.2022 6.9.2022 4.10.2022 1.11.2022 6.12.2022

V období  července a srpna lze domluvit  individuální  termíny. 

Cena školení pro  nakládání  s kovovými  odpady

Cena bez  DPH je uvedena v  následující  tabulce:

položka členové SPDS (Kč bez  DPH) ostatní (Kč bez  DPH)
školení on-line (jeden  zaměstnanec) bezplatně 1500
Certifikát o  školení (jeden  zaměstnanec) 150  250
Doklad o  provedeném  školení  pro  provozovatele (přehled proškolených  zaměstnanců)  150 300
Poštovné  dle aktuálního  ceníku  České  pošty

Cena obsahuje on-line školení,  vystavení  certifikátů  pro  jednotlivé  účastníky a souhrnný  doklad o proškolení  zaměstnanců provozovatele zařízení  ke sběru  vybraných  kovových  odpadů, poštovné) 

V případě zájmu  o  školení zaměstnanců nás prosím  kontaktujte: 

Ing. Petr Šulc

sulc@spds.cz

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting