Vítejte na stránkách SPDS ČRSPDS
Svaz průmyslu druhotných surovin ČR


Svaz je právnickou osobou a živnostenským společenstvím 
ve smyslu §3, odst. 1 a 5 zákona ČNR č. 301/92 Sb.

AKTUALITY:

16.11.2018 - Pozvánku a přihlášku na kontraktační jednání - prosinec 2018 naleznete zde

AKTUALITY:

Členové SPDS, kteří mají provozovnu nebo sídlo na území hl. m. Prahy mají možnost využít finanční podpory hl. m. Prahy v rámci podpory PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY. Hl. m. Praha bude poskytovat podporu malým a středním podnikům (MSP) na nákup služeb od výzkumných organizací. V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující spolupráce s výzkumnými organizacemi. Členské firmy byly o možnosti zapojení informovány 7.1.2018.

AKTUALITY:

Plán odpadového hospodářství ČR je jedním ze strategických materiálů v oblasti odpadového hospodářství. Jeho plnění je předmětem průběžného hodnocení. MŽP ČR zpracovalo a zveřejnilo Zprávu o plnění cílů POH (POH ČR) za roky 2015 - 2016. Dokument ke stažení zde

AKTUALITY: Přesunutí termínu kontraktačního jednání

07.09.2017 - Z důvodu malého množství přihlášek na kontraktační jednání, je termín zářijového kontraktačního jednání přesunut na prosincový termín. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY:

SPDS dne 13.2. v souvislosti s nefunkčností ISPOP v závěru ohlašovacího období požádalo ministra Brabce o účinné kroky ke zprovoznění systému a zajištění jeho činnosti a současně o prodloužení termínu, po který bude MŽP prostřednictvím ISPOP hlášení přijímat bez sankce do 15.3.2017. Nefunkčnost ISPOP je zřejmě důsledkem enormního nárůstu počtu hlášení v důsledku zavedení evidenčního vztahu provozovna (IČP) a oprávněná osoba (IČZ). Současně SPDS zaznamenalo i výpadek informačního systému "registr spisů a zařízení". Dopis ministrovi MŽP Richardu Brabcovi ke stažení zde

AKTUALITY: Ceny tříděného plastu výrazně klesají, fungování trhu může být ohroženo


Nasycení trhu plastovým odpadem a nízká cena ropy. To jsou hlavní důvody výrazného poklesu ceny vykupovaného plastového odpadu. Podle vyjádření ing. Petra Šulce, výkonného ředitele Svazu průmyslu druhotných surovin (SPDS), v současné době hrozí, že se obchod s těmito komoditami zadrhne a třídění plastů přestane být ekonomicky výhodné.

Přestože společenský tlak na třídění odpadu se neustále zvyšuje, ceny, za které je dnes plastový odpad vykupován, výrazně klesají. "Právě z těchto důvodů jsme toto téma zařadili na výroční valnou hromadu svazu," uvedl Petr Šulc. "Třídění plastů by v budoucnu opravdu mohlo přestat být zajímavé, jelikož dochází k výraznému poklesu zájmu o barevné PET láhve ze strany jejich zpracovatelů. Tento nezájem způsobil, že od letošního léta u některých druhů spadly ceny až na polovinu, a někteří zpracovatelé je přestávají zcela odebírat. Negativní dopad má způsob třídění a nedostatek místních zařízení pro zpracování plastů a orientace na saturované asijské trhy." Žluté kontejnery určené na separaci plastů obsahují značně nesourodou směs, kterou je potřeba ručně vytřídit, což představuje značný náklad, který se však pokryje z prodeje těchto surovin. Jednou z nejhodnotnějších komodit z jejich obsahu by měly být, vedle folií, právě PET lahve či obaly od drogerie. Firmy, které se tříděním zabývají, v důsledku současného rychlého a hlubokého propadu cen stojí před rozhodnutím, zda tuto činnost dotovat, aby ji nebyly nuceny utlumit, či dokonce pozastavit. Důsledky těchto výkyvů pak mohou pocítit i samotné obce, protože cena za obsloužení separačních nádob je většinou zahrnuta i cena, za kterou následně zpracovatel separovaný odpad odkoupí. Trend poklesu cen zahájily v loňském roce kovy, letos na něj kromě zmíněných plastů navázala i klesající cena papíru či dřeva. V odborné diskuzi se tak začínají objevovat názory, že v případě pokračování tohoto negativního trendu bude nutné uvažovat o dotacích pro případné krytí ztrát, pokud by došlo k mimořádnému propadu cen, a nevyplatilo by se odpad třídit. Tisková zpráva ke stažení zde

AKTUALITY: zahájení činnosti IMPLEMENTAČNÍHO CENTRA CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY


01.07.2016 - SPDS ČR zahájil činnost IMPLEMENTAČNÍHO CENTRA CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY, které je určeno pro podporu firem, institucí a obcí pro přípravu na cirkulární ekonomiku, která využívá odpady jako zdroje surovin a energie. Jedná se o směr, který respektuje omezené množství či omezenou dostupnost přírodních surovin, které nahrazuje chytrým a odpovědným nakládáním s odpady a minimalizací jejich produkce. Oběhové hospodářství zabezpečuje na jedné straně ochranu přírodních zdrojů a na druhé straně zabezpečuje surovinovou bezpečnost země.
Základní představení je ke stažení zde

AKTUALITY: Konference ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE


01.07.2016 - SPDS ČR je spolupořadatelem druhého ročníku Konference ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE. Konference se uskuteční 13.10.2016 v hotelu Hotel Barceló Praha, Na Strži 1660/32, Praha 4. Cílem konference je podpořit odbornou diskusi nad aktuálními tématy v oblasti nakládání s odpady jako zdroji materiálovými a energetickými v kontextu cirkulární ekonomiky.
Podrobné informace o konferenci, program, včetně přihlášky naleznete zde

AKTUALITY: Soutěž "Přeměna odpadů na zdroje"


29.06.2016 - Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek vyhlašuje 1. ročník celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" v rámci plnění Politiky druhotných surovin České republiky.
První ročník celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" vyhlašuje ministr Jan Mládek s cílem oslovit a zaujmout tématem využívání druhotných surovin a přeměnou odpadů na nově využitelné zdroje co nejširší odbornou i občanskou veřejnost. K vyhlášení soutěže byly hned dva významné podněty. Jednak plnění úkolu stanoveného v Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami ("Akční plán"), kterým se stanovují konkrétní úkoly pro naplnění cílů a opatření uvedených v Politice druhotných surovin České republiky. Jedním z těchto cílů je navrhnout systém efektivní osvěty podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti získávání zpracování a využívání druhotných surovin/druhotných zdrojů. Dalším podnětem je příprava na přechod k Oběhovému hospodářství, které si klade za cíl co nejdéle udržet suroviny ve výrobním cyklu a minimalizovat vznik odpadů. Významnou součástí Oběhového hospodářství jsou právě druhotné suroviny.
Vzhledem k potřebě zajistit co nejefektivnější osvětu je struktura soutěže členěna do 5 kategorií tak, aby oslovila a zaujala co nejširší spektrum subjektů od podnikatelů v různých oblastech, organizací veřejné správy (zejména obcí a měst) až po vzdělávací zařízení všech stupňů včetně organizací pro volnočasové aktivity:

1. Kategorie — Výrobní podniky
2. Kategorie — Stavební podniky
3. Kategorie — Veřejná správa (obce, města a další)
4. A Kategorie — Studenti vysokých škol
4. B Kategorie — Kolektivy SŠ, SOU, ZŠ a zařízení pro volnočasové aktivity

Výstupem soutěže bude prezentace výsledků činnosti:
firem působících v České republice v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin (v průmyslové výrobě i stavebnictví), obcí, měst a dalších organizací veřejné správy v oblasti využívání druhotných surovin, zejména při zadávání a realizaci veřejných zakázek, vzdělávacích zařízení od základních škol až po vysoké školy včetně institucí volnočasových aktivit formou projektů a kreativního ztvárnění využívání a prospěšnosti druhotných surovin.

Vyhlášení celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" a ocenění nejlepších projektů a soutěžních děl považuje Ministerstvo průmyslu a obchodu za jeden z nejúčinnějších způsobů osvěty odborné a občanské veřejnosti včetně mladé generace. Zároveň tím jednoznačně prezentuje svůj postoj národního leadera v prosazování zvyšování materiálové i energetické účinnosti a efektivního nakládání se zdroji.
Vítězové v jednotlivých kategoriích budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, kde pan ministr Jan Mládek předá všem oceněným reprezentativní diplomy Ministerstva průmyslu a obchodu a věcné ceny.
Partnery MPO při zajištění soutěže jsou Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz průmyslu druhotných surovin ČR.

Aktuální informace k vyhlášení soutěže:
Od 12. července 2016 bude aktivní elektronická adresa: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz, na kterou mohou zájemci o tuto soutěž posílat své případné dotazy. Přihlášky soutěžních projektů a prací budou přijímány v termínu od 12. září do 12. prosince 2016, a to formou elektronického podání. Registrační formuláře a další podrobnosti budou včas zveřejněny na webu MPO.

Kritéria a podmínky soutěže pro jednotlivé kategorie, včetně způsobu vyhodnocení soutěže, jsou k dispozici v příloze zde

AKTUALITY: Memorandum k zákonu o výrobcích s ukončenou životností 20160506


06.05.2016 - Memorandum k zákonu o výrobcích s ukončenou životností 20160506
SPDS ČR iniciovalo uzavření Memoranda k zásadním problémům návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností. SPDS vyjádřil společně s odbornými subjekty a kolektivními systémy jednoznačný pohled na problémová ustanovení, včetně uvedení návrhů řešení. Navrhované teze k předloženému návrhu ZVUŽ vychází z praktické zkušenosti, a to i okolních států EU, kdy řádné plnění rozšířené odpovědnosti výrobce je možné i v méně regulovaném prostředí a při zachování tržních mechanismů, kdy takové plnění je pro spotřebitele, resp. konečného uživatele, ale i pro stát finančně výrazně méně zatěžující. Memorandum vyjadřuje vyváženou pozici mezi státem, kolektivními systémy a zpracovateli elektrozařízení, ze které by měli užitek i spotřebitelé.
Dokument ke stažení zde

AKTUALITY: Připomínky SPDS k návrhu zákona o VUŽ 20160225


06.05.2016 - Připomínky SPDS k návrhu zákona o VUŽ 20160225
Dokument ke stažení zde

AKTUALITY: připomínky SPDS ČR k návrhu nového zákona o odpadech 20160225


06.05.2016 -Ppřipomínky SPDS ČR k návrhu nového zákona o odpadech 20160225
Dokument ke stažení zde

AKTUALITY: Aktualizovaný program konference


30.04.2015 - Termín odborné konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje se blíží (19.5.2015) a proto zveřejňujeme Pozvánku na konferenci s aktualizovaným programem. Registrace na tuto konferenci je možná na www.uzs-konference.cz. Na konferenci budou řešeny aktuální ožehavé otázky v oblasti druhotných surovin, ale i legislativní vývoj v oblasti druhotných surovin, využitelných odpadů, zpětných odběrů a nakládání s odpady v následujících deseti letech. Konference tedy otevře témata, ve kterých není dosud dosažen koncensus odborné veřejnosti a veřejné správy v období, kdy bude vláda projednávat věcné záměry zákonů o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností a kdy Parlament projednává novelu zákona o odpadech.
Program obnovitelné zdroje_2016 ke stažení zde

AKTUALITY: Prezentace a zpráva ze semináře SPDS


29.04.2015 - Prezentace a zpráva ze semináře SPDS k aktuální problematice výkupu kovů, který proběhl za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu pana Muřického a náměstkyně ministra životního prostředí paní Peštové, ředitelů odborů ekologie MPO paní Kulhánkové, ředitele odboru odpadů MŽP pana Manharta, zástupců ČIŽP, ČOI, odboru živností MPO a MV ČR, jsou ke stažení zde:
Úvodní slovo Muřický MPO
MPO Muřický
MŽP Manhart
SPDS Šulc
MV Policie ČR Horáková
MPO Urban
ČOI Maxa
ČIŽP Kůs
Zpráva ze Semináře - Výkup kovů

AKTUALITY: Zveřejňujeme Stanovisko České obchodní inspekce


27.04.2015 - Zveřejňujeme Stanovisko České obchodní inspekce, zpracované na žádost SPDS k problematice nákladů spojených s provedením bezhotovostní a platby, ke způsobu informování zákazníků o této problematice a ke způsobu uvádění nákladů za bezhotovostní převod na daňovém dokladu.
Stanovisko České obchodní inspekce ke stažení zde

AKTUALITY: ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE


SPDS ČR je odborný garant konfrekce ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE, která se koná dne 19.5.2015 - více informací na http://www.uzs-konference.cz/ Pro členy SPDS je připravena sleva z účastnického poplatku ve výši 300 Kč - registrace http://www.uzs-konference.cz/?prihlaska=true&id_kurzu=116 Nad konferencí převzal záštitu předseda vlády, MŽP a MPO. Těšíme se na Vaši účast!

AKTUALITY: Členství v SPDS


1.12.2014 - Výhody členství v SPDS leták 2015 ke stažení zde , Přihláška ŘÁDNÝ ČLEN SPDS 2014 a Přihláška PARTNER SPDS ČR 2014

AKTUALITY: Stanovisko SPDS ČR k zákazu výkupu odpadu 22092014


23.09.2014 - Celé znění ke stažení zde

AKTUALITY: Manuál SPDS ČR k ověření legální výkupny ve třech krocích


08.09.2014 - Celé znění ke stažení zde

AKTUALITY: Senátní novela zákona o odpadech po třetím čtení


23.07.2014 - Celé znění ke stažení zde

AKTUALITY: Výbor senátu neschválil elektonovelu zákona o odpadech


23.07.2014 - Celé znění ke stažení zde

AKTUALITY: Přílepková euronovela zákona o odpadech


23.05.2014 - Přílepková euronovela zákona o odpadech ke stažení zde

AKTUALITY: Pozměňovací návrh SPDS ČR k novele zákona o odpadech


21.05.2014 - 21.5.2014 bude Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o odpadech. Svaz průmyslu druhotných surovin vůči vládnímu návrhu novely uplatnil Pozměňovací návrh, který se týká čl. 1 bodů 7, 16, 18, 21, 25, 27 a 32. Cílem našich připomínek je zejména rozšířit sběrnou síť kolektivních systémů o sběrná místa oprávněných osob a narušit tak monopol kolektivních systémů. Za zřízení sběrné sítě odpovídá dle směrnice č. 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) stát, nikoli kolektivní systémy. Požadujeme proto, aby se v zájmu zvýšení zpětných odběrů elektrozařízení a k posílení surovinové bezpečnosti státu, sběrná síť rozšířila i o provozovatele dalších sběrných míst - oprávněné osoby dle §12 odst. 3 zákona o odpadech.
Pozměňovací návrh SPDS ČR k t01720 ke stažení zde
Vládní návrh s vyznačením změn navrhovaných SPDS ČR k t017200 zde

AKTUALITY: Bulletin SPDS ČR březen 2014


21.03.2014 - Plné znění ke stažení zde

AKTUALITY: Stanovisko Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k problematice výkupen odpadů


03.02.2014 - Plné znění ke stažení zde

AKTUALITY: Stanovisko Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k elektronovele zákona o odpadech


03.01.2014 - Plné znění ke stažení zde

AKTUALITY: Novela zákona č.185/2001 Sb., SENÁTNÍ TISK č.196,; Beroun 12.12.2013


17.12.2013 - Novela zákona č.185/2001 Sb., SENÁTNÍ TISK č.196
          
Návrh senátního návrhu zákona

Sídlo sekretariátu a kontaktní adresa:

SPDS ČR
Rumunská 1720/12, 120 00, Praha 2
PO-PÁ   9:00-14:30

Asistentka: Renata Pátková
Tel.:   +420 727 857 717
E-mail: spds@spds.cz

Vedení svazu:

President svazu:
Ing. Jaroslav Dobeš

Vicepresidenti: 
Ing. Vladimír Bureš
Aleš Ditrych
Ing. Petr Machanský
Bc. Tomáš Kecl

Výkonný ředitel:
Ing. Petr Šulc
Mobil: +420 604 393 309