Základní informace o SPDS ČR

Historie

Svaz vznikl v roce 1966 jako Zájmové sdružení pro sběrné suroviny. Od roku 1992 vyvíjel činnost jako Svaz průmyslu druhotných surovin na základě zakladatelské smlouvy z 23.7.1991. V roce 1996 se sloučil s Asociací podnikatelů v recyklaci kovů (APOREKO) a v současné době vystupuje pod názvem SPDS ČR. Zaregistrován je u Magistrátního úřadu hl. m. Prahy.

Právnická forma

Svaz je právnickou osobou a živnostenským společenstvem ve smyslu § 3, odst 1 a 5 zákona ČNR č. 301/92 Sb.

Vedení svazu

President svazu:
Ing. Jaroslav Dobeš

Vicepresidenti: 
Ing. Vladimír Bureš
Aleš Ditrych
Ing. Martin Trnka
Bc. Tomáš Kecl

Výkonný ředitel:
Ing. Petr Šulc


Předmět činnosti v tuzemsku

Posláním SPDS ČR je vykonávat činnosti ve prospěch odborných, hospodářských, právních a společenských zájmů svých členů. Dlouhodobé a krátkodobé cíle určuje svými usneseními Valná hromada. Za jejich realizaci je zodpovědné představenstvo a sekretariát svazu.

SPDS ČR využívá svého dlouhodobě budovaného a uznávaného postavení v tuzemsku i zahraničí. Opírá se o konkrétní institucionální a personální kontakty ke státní správě a s dodavateli a odběrateli druhotných surovin. Má korektní vztahy k profesním svazům a ostatním subjektům, majícím vztah k recyklaci druhotných surovin. Na tomto základě organizuje a zúčastňuje se jednání o problematice druhotných surovin v zájmu svých členů s ústředními orgány státní správy a s obchodními partnery svých členů.

SPDS ČR je členem Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO). Organizuje a pořádá čtvrtletní kontraktační jednání pro dodavatele a odběratele druhotných surovin. Sekretariát svazu pro své členy zpracovává měsíční informační Bulletin o situaci na zahraničních trzích. Průběžně poskytuje členům informace o trhu kovového šrotu, vč. kótací na LME London. V rámci poskytování doplňkových služeb umožňuje svým členům zajištění a realizaci optimalizace provozních činností s přidanou hodnotou. Svaz je trvalým účastníkem tvorby a připomínkování legislativních opatření v oboru odpadů a druhotných surovin, ale i některých obecně závazných předpisů, které se dotýkají zájmu jeho členů. Zástupce svazu je předsedou Rady pro druhotné suroviny a odpady RHSDČR, členem Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, členem Burzovního výboru NEO ČKMB Kladno. Využívá také členství v Unii zaměstnavatelských svazů (UZS). Podpora UZS je významná zejména v možnosti uplatňování zájmů členů prostřednictvím tripartity ČR.

SPDS ČR působí v širších souvislostech vůči výkonné i zákonodárné moci státu. V rámci legislativních aktivit je nejdůležitější iniciativa svazu k problematice odpad - neodpad směřující k vymezení druhotné suroviny vůči odpadu.

Předmět činnosti v zahraničí

SPDS ČR je jako národní svaz dlouhodobým členem mezinárodní nevládní organizace B.I.R. - Bureau of International Recycling, se sídlem v Bruselu. Podílí se od roku 1968 na práci této světové nevládní organizace, která sdružuje téměř 600 firem a svazů z více jak 50 zemí světa. Prostřednictvím BIR je SPDS ČR a jeho členové součástí světových databází oboru.

SPDS ČR je také mimořádným členem německého spolkového svazu pro recyklaci - bvse - Bundesverband für Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V, se sídlem v Bonnu. Toto členství zakládá právo na informační servis tohoto svazu a účast na jeho akcích, podle zájmu členů. Navázány jsou kontakty s německým sdružením Verein Deutscher Metallhändler.V porovnání s ostatními profesními svazy, působícími v ČR, je SPDS-APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin nejvýznamnějším profesním svazem, zaměřeným na druhotné - recyklovatelné suroviny. Je otevřeným společenstvím se zájmem o širokou členskou základnu , jež dává záruky významného hospodářského a společenského postavení svazu a jeho členů. 

Přílohy ke stažení:

  Stanovy SPDS ČR Úplné znění Stanov včetně D10 platnost od 04112014